[Clinicopathologic study of sinonasal inflammatory myofibroblastic tumor].

He, Chun-yan; Jin, Yu-lan; Yang, Dong-mei; Liu, Hong-gang.
Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi; 39(3): 166-71, 2010 Mar.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-20450762