Pelvic floor reconstruction using human acellular dermal matrix after cylindrical abdominoperineal resection.

Han, Jia Gang; Wang, Zhen Jun; Gao, Zhi Gang; Xu, Hui Min; Yang, Zeng Hui; Jin, Mu Lan.
Dis Colon Rectum; 53(2): 219-23, 2010 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20087098