[Clinical features of paclitaxel-induced peripheral neuropathy and role of Gosya-jinki-gan].

Yamamoto, Tomoya; Murai, Tasuku; Ueda, Mikiko; Katsuura, Masato; Oishi, Masako; Miwa, Yoshihiro; Okamoto, Yoshiaki; Uejima, Etsuko; Taguchi, Tetsuya; Noguchi, Shinzaburo; Kurokawa, Nobuo.
Gan To Kagaku Ryoho; 36(1): 89-92, 2009 Jan.
Artigo em Japonês | MEDLINE | ID: mdl-19151569