Management and outcome of peptic ulcers or erosions in patients receiving a combination of aspirin plus clopidogrel.

Ng, Fook Hong; Chan, Pierre; Kwanching, Chi Pong; Loo, Ching Kong; Cheung, Ting Kin; Wong, Siu Yin; Kng, Carolyn; Ng, Ka Man; Lai, Sik To; Wong, Benjamin Chun Yu.
J Gastroenterol; 43(9): 679-86, 2008.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18807129