IRF4 addiction in multiple myeloma.

Shaffer, Arthur L; Emre, N C Tolga; Lamy, Laurence; Ngo, Vu N; Wright, George; Xiao, Wenming; Powell, John; Dave, Sandeep; Yu, Xin; Zhao, Hong; Zeng, Yuxin; Chen, Bangzheng; Epstein, Joshua; Staudt, Louis M.
Nature; 454(7201): 226-31, 2008 Jul 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18568025