Plexin-A4 negatively regulates T lymphocyte responses.

Yamamoto, Midori; Suzuki, Kazuhiro; Okuno, Tatsusada; Ogata, Takehiro; Takegahara, Noriko; Takamatsu, Hyota; Mizui, Masayuki; Taniguchi, Masahiko; Chédotal, Alain; Suto, Fumikazu; Fujisawa, Hajime; Kumanogoh, Atsushi; Kikutani, Hitoshi.
Int Immunol; 20(3): 413-20, 2008 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18209113