[The aberrant imprinting of insulin-like growth factor II and H19 in human hepatocellular carcinoma].

Wu, Jing; Qin, Yang; Li, Bo; He, Wen-zhi; Sun, Zhi-lin.
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 38(1): 49-52, 2007 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-17294726