Effects of proton-pump inhibitors on functional dyspepsia: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.

Wang, Wei Hong; Huang, Jia Qing; Zheng, Ge Fan; Xia, Harry H X; Wong, Wai Man; Liu, Xin Guang; Karlberg, Johan; Wong, Benjamin C Y.
Clin Gastroenterol Hepatol; 5(2): 178-85; quiz 140, 2007 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17174612