[A case of N3 gastric cancer successfully treated by TS-1 followed by curative resection].

Yoshida, Kazuya; Ishikawa, Hiroshi; Sumida, Yoshihisa; Hara, Shinsuke; Kondou, Masamichi; Hashizume, Satoshi; Tokunaga, Takayuki; Kamohara, Ryoutarou; Minami, Hiroyuki; Iwasaki, Keisuke.
Gan To Kagaku Ryoho; 33(9): 1321-3, 2006 Sep.
Artigo em Japonês | MEDLINE | ID: mdl-16969034