Bidirectional ephrinB2-EphB4 signaling controls bone homeostasis.

Zhao, Chen; Irie, Naoko; Takada, Yasunari; Shimoda, Kouji; Miyamoto, Takeshi; Nishiwaki, Toru; Suda, Toshio; Matsuo, Koichi.
Cell Metab; 4(2): 111-21, 2006 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16890539