[Investigation on mercury baseline level in urine in healthy population].

Yang, Shui-lian; Ni, Wei-min; Li, Xiao-jun; Qiu, Chuang-yi; Sun, Dao-yuan; Zhao, Li-qiang; Shan, Hao-lin; Huang, Zhen-nong; Xie, Lan-lan; You, Quan-cheng; Feng, Ke-yu.
Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi; 24(7): 418-9, 2006 Jul.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-16889705