Association of CTLA-4 gene microsatellite polymorphism with ulcerative colitis in Chinese patients.

Jiang, Yi; Xia, Bing; Jiang, Li; Lv, Min; Guo, Qiusha; Chen, Min; Li, Jin; Xia, Harry Hua-Xiang; Wong, Benjamin Chun-Yu.
Inflamm Bowel Dis; 12(5): 369-73, 2006 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16670525