All-trans retinoic acid induces XAF1 expression through an interferon regulatory factor-1 element in colon cancer.

Wang, Jide; Peng, Ying; Sun, Yun Wei; He, Hua; Zhu, Senlin; An, Xiaomeng; Li, Ming; Lin, Marie C M; Zou, Bing; Xia, Harry Hua-Xiang; Jiang, Bo; Chan, Annie O O; Yuen, Man Fung; Kung, Hsiang Fu; Wong, Benjamin C Y.
Gastroenterology; 130(3): 747-58, 2006 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16530516