Induction of apoptosis and cell cycle arrest by a specific c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) inhibitor, SP-600125, in gastrointestinal cancers.

Xia, Harry Hua-Xiang; He, Hua; De Wang, Ji; Gu, Qing; Lin, Marie C M; Zou, Bing; Yu, Li Fen; Sun, Yun Wei; Chan, Annie O O; Kung, Hsiang Fu; Wong, Benjamin Chun-Yu.
Cancer Lett; 241(2): 268-74, 2006 Sep 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16337741