Highly diastereoselective formation of 1,2,3-trisubstituted cyclopropane derivatives.

Xie, Xingang; Yue, Guoren; Tang, Shouchu; Huo, Xing; Liang, Qiren; She, Xuegong; Pan, Xinfu.
Org Lett; 7(18): 4057-9, 2005 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16119966