Head-to-head comparison of H2-receptor antagonists and proton pump inhibitors in the treatment of erosive esophagitis: a meta-analysis.

Wang, Wei-Hong; Huang, Jia-Qing; Zheng, Ge-Fan; Xia, Harry Hua-Xiang; Wong, Wai-Man; Lam, Shiu-Kum; Wong, Benjamin Chun-Yu.
World J Gastroenterol; 11(26): 4067-77, 2005 Jul 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15996033