Is proton pump inhibitor testing an effective approach to diagnose gastroesophageal reflux disease in patients with noncardiac chest pain?: a meta-analysis.

Wang, Wei Hong; Huang, Jia Qing; Zheng, Ge Fan; Wong, Wai Man; Lam, Shiu Kum; Karlberg, Johan; Xia, Harry H X; Fass, Ronnie; Wong, Benjamin C Y.
Arch Intern Med; 165(11): 1222-8, 2005 Jun 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15956000