[The effect of fermentation conditions on glycosylation of recombinant human interferon omega in yeast Pichia pastoris].

Liu, Hong; Pan, Hong-Chun; Cai, Shao-Xi; Chen, Zhen-Wen; Zheng, Xiao-Feng; Yang, Hong-Tao; Xiao, Zhong-Yuan.
Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao; 21(1): 107-12, 2005 Jan.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-15859338