Normal colon transit time in healthy Chinese adults in Hong Kong.

Chan, Yiu-Kay; Kwan, Ambrose Chi-Pong; Yuen, Hon; Yeung, Yat-Wah; Lai, Kam-Chuen; Wu, Justin; Wong, Grace Sau-Wai; Leung, Chi-Man; Cheung, Wai-Ching; Wong, Chi-Kin.
J Gastroenterol Hepatol; 19(11): 1270-5, 2004 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15482534