Antisense targeting protein kinase C alpha and beta1 inhibits gastric carcinogenesis.

Jiang, Xiao-Hua; Tu, Shui-Ping; Cui, Jian-Tao; Lin, Marie C M; Xia, Harry H X; Wong, Wai Man; Chan, Annie On-On; Yuen, Man Fung; Jiang, Shi-Hu; Lam, Shiu-Kum; Kung, Hsiang-Fu; Soh, Jae Won; Weinstein, I Bernard; Wong, Benjamin Chun-Yu.
Cancer Res; 64(16): 5787-94, 2004 Aug 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15313921