Population based study of noncardiac chest pain in southern Chinese: prevalence, psychosocial factors and health care utilization.

Wong, Wai Man; Lam, Kwok Fai; Cheng, Cecilia; Hui, Wai Mo; Xia, Harry Hua-Xiang; Lai, Kam Chuen; Hu, Wayne H C; Huang, Jia Qing; Lam, Cindy L K; Chan, Chi Kuen; Chan, Annie O O; Lam, Shiu Kum; Wong, Benjamin Chun-Yu.
World J Gastroenterol; 10(5): 707-12, 2004 Mar 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-14991943