Helicobacter pylori eradication to prevent gastric cancer in a high-risk region of China: a randomized controlled trial.

Wong, Benjamin Chun-Yu; Lam, Shiu Kum; Wong, Wai Man; Chen, Jian Shun; Zheng, Ting Ting; Feng, Rui E; Lai, Kam Chuen; Hu, Wayne Hsing Cheng; Yuen, Siu Tsan; Leung, Suet Yi; Fong, Daniel Yee Tak; Ho, Joanna; Ching, Chi Kong; Chen, Jun Shi.
JAMA; 291(2): 187-94, 2004 Jan 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-14722144