Suppression of RelA/p65 nuclear translocation independent of IkappaB-alpha degradation by cyclooxygenase-2 inhibitor in gastric cancer.

Wong, Benjamin Chun Yu; Jiang, Xiao hua; Fan, Xiao Ming; Lin, Marie Chia Mi; Jiang, Shi Hu; Lam, Shiu Kum; Kung, Hsiang Fu.
Oncogene; 22(8): 1189-97, 2003 Feb 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-12606945