Three-year follow up of biodegradable polymer cobalt-chromium sirolimus-eluting stent (EXCROSSAL) in treating de novo coronary artery disease: Pooled analysis of CREDIT II and CREDIT III trials.

Wang, Geng; Ma, Genshan; Tao, Ling; Yuan, Zuyi; Liu, Huiliang; Hu, Xinqun; Tong, Qian; Yu, Zaixin; Zhou, Xuchen; Han, Yaling.
Catheter Cardiovasc Interv; 2020 Jan 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31944543