Long non-coding RNA H19 is responsible for the progression of lung adenocarcinoma by mediating methylation-dependent repression of CDH1 promoter.

Gao, Li-Ming; Xu, Shu-Feng; Zheng, Yue; Wang, Ping; Zhang, Ling; Shi, Shan-Shan; Wu, Tong; Li, Yang; Zhao, Jing; Tian, Qi; Yin, Xiao-Bo; Zheng, Lei.
J Cell Mol Med; 23(9): 6411-6428, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31317666