Photoelectrochemical immunoassay of lipoprotein-associated phospholipase A<sub>2</sub> via plasmon-enhanced energy transfer between gold nanoparticles and CdS QDs/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Zhang, Dong-Ping; Wang, Ling-E; Liu, Xiao-Ying; Luo, Zhi-Hua; Zheng, Lei; He, Yun; Zhang, Bo.
Anal Bioanal Chem; 410(29): 7645-7653, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30283999