Effect of high-volume hemofiltration on mortality in critically ill patients: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis.

Luo, Yusheng; Sun, Guijun; Zheng, Cailian; Wang, Mei; Li, Juan; Liu, Jie; Chen, Yuqiang; Zhang, Wei; Li, Yanling.
Medicine (Baltimore); 97(38): e12406, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30235713