Risk Factors for Recent Suicide Attempts in Major Depressive Disorder Patients in China: Results From a National Study.

Xin, Li-Min; Chen, Lin; Su, Yun-Ai; Yang, Fu-De; Wang, Gang; Fang, Yi-Ru; Lu, Zheng; Yang, Hai-Chen; Hu, Jian; Chen, Zhi-Yu; Huang, Yi; Sun, Jing; Wang, Xiao-Ping; Li, Hui-Chun; Zhang, Jin-Bei; Si, Tian-Mei.
Front Psychiatry; 9: 300, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30018575