Patterns and Trends of Liver Cancer Incidence Rates in Eastern and Southeastern Asian Countries (1983-2007) and Predictions to 2030.

Wu, Jie; Yang, Shigui; Xu, Kaijin; Ding, Cheng; Zhou, Yuqing; Fu, Xiaofang; Li, Yiping; Deng, Min; Wang, Chencheng; Liu, Xiaoxiao; Li, Lanjuan.
Gastroenterology; 154(6): 1719-1728.e5, 2018 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29549041