Predictability of Urinary CD80 in the Relapse of Primary Nephrotic Syndrome.

Liao, Juan; Wu, Xiao-Chuan; Cheng, Qia; Li, Can-Lin; Yi, Zhu-Wen; Cao, Yan; Shuai, Lan-Jun.
Biomed Res Int; 2017: 9429314, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28951877