SLCO1B1 521T > C polymorphism associated with rosuvastatin-induced myotoxicity in Chinese coronary artery disease patients: a nested case-control study.

Liu, Ju-E; Liu, Xiao-Ying; Chen, Sheng; Zhang, Yan; Cai, Li-Yun; Yang, Min; Lai, Wei-Hua; Ren, Bin; Zhong, Shi-Long.
Eur J Clin Pharmacol; 73(11): 1409-1416, 2017 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28812116