Comparing the Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Sleep Psycho-Education with Exercise on Chronic Insomnia: A Randomised Controlled Trial.

Wong, Samuel Yeung-Shan; Zhang, De-Xing; Li, Carole Chi-Kwan; Yip, Benjamin Hon-Kei; Chan, Dicken Cheong-Chun; Ling, Yuet-Man; Lo, Cola Siu-Lin; Woo, Doris Mei-Sum; Sun, Yu-Ying; Ma, Helen; Mak, Winnie Wing-Sze; Gao, Ting; Lee, Tatia Mei-Chun; Wing, Yun-Kwok.
Psychother Psychosom; 86(4): 241-253, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28647747