Electroconvulsive Therapy in Schizophrenia in China: A National Survey.

Li, Qian; Su, Yun-Ai; Xiang, Yu-Tao; Shu, Liang; Yu, Xin; Ungvari, Gabor S; Seiner, Stephen J; Chiu, Helen F K; Ning, Yu-Ping; Wang, Gao-Hua; Zhang, Ke-Rang; Li, Tao; Sun, Li-Zhong; Shi, Jian-Guo; Chen, Xian-Sheng; Mei, Qi-Yi; Li, Ke-Qing; Si, Tian-Mei.
J ECT; 33(2): 138-142, 2017 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27753759