OsHSD1, a hydroxysteroid dehydrogenase, is involved in cuticle formation and lipid homeostasis in rice.

Zhang, Zhe; Cheng, Zhi-Jun; Gan, Lu; Zhang, Huan; Wu, Fu-Qing; Lin, Qi-Bing; Wang, Jiu-Lin; Wang, Jie; Guo, Xiu-Ping; Zhang, Xin; Zhao, Zhi-Chao; Lei, Cai-Lin; Zhu, Shan-Shan; Wang, Chun-Ming; Wan, Jian-Min.
Plant Sci; 249: 35-45, 2016 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27297988