Polarization-independent broadband plasmonic absorber based on a silicon-nanowire array decorated by gold nanoparticles at the optical regime.

Han, Ying; Huang, Jian-An; Liu, Xiao-Ying; Zhang, Xue-Jin; Shi, Jun-Xian; Yan, Chang-Chun.
Opt Express; 24(9): 9178-86, 2016 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27137534

Não foram localizados documentos relacionados