Left ventricular deformation associated with cardiomyocyte Ca(2+) transients delay in early stage of low-dose of STZ and high-fat diet induced type 2 diabetic rats.

Liu, Xiao-Ying; Liu, Fu-Cheng; Deng, Chun-Yu; Zhang, Meng-Zhen; Yang, Min; Xiao, Ding-Zhang; Lin, Qiu-Xiong; Cai, Shi-Ting; Kuang, Su-Juan; Chen, Jing; Chen, Shao-Xian; Zhu, Jie-Ning; Yang, Hui; Rao, Fang; Fu, Yong-Heng; Yu, Xi-Yong.
BMC Cardiovasc Disord; 16: 41, 2016 Feb 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26879576