Gene Expression and Correlation of Pten and Fabp4 in Liver, Muscle, and Adipose Tissues of Type 2 Diabetes Rats.

Su, Di; Zhang, Chuan-Ling; Gao, Ying-Chun; Liu, Xiao-Ying; Li, Cai-Ping; Huangfu, Jian; Xiao, Rui.
Med Sci Monit; 21: 3616-21, 2015 Nov 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26591002