Depression after minor stroke: the association with disability and quality of life--a 1-year follow-up study.

Shi, Yu Zhi; Xiang, Yu Tao; Yang, Yang; Zhang, Ning; Wang, Shuo; Ungvari, Gabor S; Chiu, Helen F K; Tang, Wai Kwong; Wang, Yi Long; Zhao, Xing Quan; Wang, Yong Jun; Wang, Chun Xue.
Int J Geriatr Psychiatry; 31(4): 421-7, 2016 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26343540