Aripiprazole for Tourette's syndrome: a systematic review and meta-analysis.

Zheng, Wei; Li, Xian-Bin; Xiang, Ying-Qiang; Zhong, Bao-Liang; Chiu, Helen F K; Ungvari, Gabor S; Ng, Chee H; Lok, Grace K I; Xiang, Yu-Tao.
Hum Psychopharmacol; 31(1): 11-8, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26310194