Dwarf and tiller-enhancing 1 regulates growth and development by influencing boron uptake in boron limited conditions in rice.

Liu, Kai; Liu, Ling-Long; Ren, Yu-Long; Wang, Zhi-Quan; Zhou, Kun-Neng; Liu, Xi; Wang, Dan; Zheng, Ming; Cheng, Zhi-Jun; Lin, Qi-Bing; Wang, Jiu-Lin; Wu, Fu-Qing; Zhang, Xin; Guo, Xiu-Ping; Wang, Chun-Ming; Zhai, Hu-Qu; Jiang, Ling; Wan, Jian-Min.
Plant Sci; 236: 18-28, 2015 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26025517