Use of electroconvulsive therapy for Asian patients with schizophrenia (2001-2009): Trends and correlates.

Xiang, Yu-Tao; Ungvari, Gabor S; Correll, Christoph U; Chiu, Helen F K; Lai, Kelly Y C; Wang, Chuan-Yue; Si, Tian-Mei; Lee, Edwin H M; He, Yan-Ling; Yang, Shu-Yu; Chong, Mian-Yoon; Kua, Ee-Heok; Fujii, Senta; Sim, Kang; Yong, Michael K H; Trivedi, Jitendra K; Chung, Eun-Kee; Udomratn, Pichet; Chee, Kok-Yoon; Sartorius, Norman; Tan, Chay-Hoon; Shinfuku, Naotaka.
Psychiatry Clin Neurosci; 69(8): 489-96, 2015 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25708964