Epidemiology of multimorbidity in China and implications for the healthcare system: cross-sectional survey among 162,464 community household residents in southern China.

Wang, Harry H X; Wang, Jia Ji; Wong, Samuel Y S; Wong, Martin C S; Li, Fang Jian; Wang, Pei Xi; Zhou, Zhi Heng; Zhu, Chun Yan; Griffiths, Sian M; Mercer, Stewart W.
BMC Med; 12: 188, 2014 Oct 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25338506