Demographic and clinical differences between early- and late-onset major depressions in thirteen psychiatric institutions in China.

Hu, Chen; Geng, Ying; Feng, Yuan; Wang, Gang; Ungvari, Gabor S; Chiu, Helen F K; Kilbourne, Amy M; Lai, Kelly Y C; Si, Tian-Mei; Zheng, Qi-Wen; Fang, Yi-Ru; Lu, Zheng; Yang, Hai-Chen; Hu, Jian; Chen, Zhi-Yu; Huang, Yi; Sun, Jing; Wang, Xiao-Ping; Li, Hui-Chun; Zhang, Jin-Bei; Xiang, Yu-Tao.
J Affect Disord; 170: 266-9, 2015 Jan 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25265534