Prevalence of nurses' smoking habits in psychiatric and general hospitals in China.

An, Feng-Rong; Xiang, Yu-Tao; Yu, Liuyang; Ding, Yan-Ming; Ungvari, Gabor S; Chan, Sally Wai-Chi; Yu, Doris S F; Lai, Kelly Y C; Qi, Yun-Ke; Zeng, Jiao-Ying; Wu, Ping-Ping; Hou, Zhi-Jiaolong; Correll, Christoph U; Newhouse, Robin; Chiu, Helen F K.
Arch Psychiatr Nurs; 28(2): 119-22, 2014 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24673786