Prevalence and correlates of cigarette smoking among Chinese schizophrenia inpatients receiving antipsychotic mono-therapy.

Xu, Yan-Min; Chen, Hong-Hui; Li, Fu; Deng, Fang; Liu, Xiao-Bo; Yang, Hai-Chen; Qi, Li-Guo; Guo, Jin-Hong; Liu, Tie-Bang.
PLoS One; 9(2): e88478, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24520390