Baicalin protects PC-12 cells from oxidative stress induced by hydrogen peroxide via anti-apoptotic effects.

Zheng, Wen-xia; Wang, Feng; Cao, Xiao-lu; Pan, Hong-yan; Liu, Xiao-ying; Hu, Xia-min; Sun, Yu-ying.
Brain Inj; 28(2): 227-34, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24456060