Patients' experiences in different models of community health centers in southern China.

Wang, Harry H X; Wong, Samuel Y S; Wong, Martin C S; Wei, Xiao Lin; Wang, Jia Ji; Li, Donald K T; Tang, Jin Ling; Gao, Gemma Y; Griffiths, Sian M.
Ann Fam Med; 11(6): 517-26, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24218375