Sexual behaviours and associated risks in Chinese young people: a meta-analysis.

Yu, Xiao-ming; Guo, Shuai-Jun; Sun, Yu-ying.
Sex Health; 10(5): 424-33, 2013 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23962473