[Expression of urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin and its clinical significance in children with idiopathic nephrotic syndrome].

Xia, Hua; He, Qing-Nan; Li, Xiao-Yan; Shuai, Lan-Jun; Chen, Hai-Xia; Yi, Zhu-Wen.
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi; 15(7): 541-5, 2013 Jul.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-23866275