Gender differences in demographic and clinical features and prescribing patterns of psychotropic medications in patients with major depressive disorder in China.

Xiang, Yu-Tao; Wang, Gang; Guo, Tong; Hu, Chen; Ungvari, Gabor S; Kilbourne, Amy M; Lai, Kelly Y C; Wong, Samuel Y S; Si, Tian-Mei; Zheng, Qi-Wen; Chen, Da-Fang; Fang, Yi-Ru; Lu, Zheng; Yang, Hai-Chen; Hu, Jian; Chen, Zhi-Yu; Huang, Yi; Sun, Jing; Wang, Xiao-Ping; Li, Hui-Chun; Zhang, Jin-Bei; Chiu, Helen F K.
Compr Psychiatry; 54(8): 1198-202, 2013 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23856389